Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Schowek Zdrowia
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Kategorie
Nowości
Zobacz wszystkie
Facebook
 
 
 
Informacje
Producenci
NOWA SIEDZIBA


ZAPRASZAMY
AL. KRAKOWSKĄ 274
(róg Al.Krakowskiej i 1-ego Sierpnia).


 

Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SCHOWEKZDROWIA.PL/SHOP

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem
URL: www.schowekzdrowia.pl/shop
 
Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 
ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Sprzedający – Pan Witold Ziółkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WITEX P.H.U. Witold Ziółkowski, ul. Nowoberestecka 8/11, 02-204 Warszawa, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 522-100-93-15, REGON 010422911, tel. kontaktowy: +48  600 040 434,  codziennie od pon. do pt. w godzinach 10:00-18:00, w sob. w godzinach 10:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: info@schowekzdrowia.pl;  Zbiór danych osobowych klientów został zgłoszony do GIODO - nr zgłoszenia WWW 53810416, zbiór danych osobowych odbiorców newslettera został zgłoszony do GIODO – nr zgłoszenia WWW 53830416;
  2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.schowekzdrowia.pl/shop;
  3. Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
  4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www Sklepu internetowego;
  5. Towar lub Towary – produkty spożywcze, produkty bio, bezglutenowe, wegetariańskie oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
  6. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
  7. Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  8. Miejsce odbioru – lokal handlowy zlokalizowany pod adresem: al. Krakowska 239/241, 01-180 Warszawa (róg Łopuszańskiej i Krakowskiej w pobliżu poczty), w którym  możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
  9. Strona Towaru – podstrona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
  10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Sklepu internetowego;
  11. Konto Zamawiającego -  narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.; 
  12. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
  13. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
  14. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
  15. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
  16. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  1. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
  2. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.   
  3. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.schowekzdrowia.pl/shop przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego. 
  5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:            
    a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;      
    b. dostęp do Internetu; 
    c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome; 
    d. aktywne konto e-mail.
  6. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi „Recenzje”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
  2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego lub w procesie dokonywania Zamówienia odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego.
  4. Usługa „Recenzje” polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który posiada Konto Zamawiającego zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
  5. Zamieszczając treści na stronie www Sklepu internetowego poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania tych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
  6. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i  udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
  7. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa.  Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
  8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:         
    a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,       
    b. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
  9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego. 
  10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
  11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:    
    a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,   
    b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,      
    c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,    
    d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego, 
    e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
    f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
    g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.      
  12. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrypcji z newslettera lub skontaktować się ze Sprzedającym.
  13. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Recenzja”. Rezygnacja z tych usługi polega na zaprzestaniu korzystania z niej przez Użytkownika na stronie www Sklepu internetowego.
  14. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.
  15. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 
ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
  1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także zapoznaniem się z Regulaminem Sklepu internetowego.
  2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający proszony jest o zarejestrowanie się w Sklepie internetowym i utworzenie Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony  jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego nie może dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym.
  3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających  innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
  4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów przejście do zakładki KOSZYK i wybór sposobu dostawy i płatności oraz kliknięcie „Do kasy”;
  3. zalogowanie się na Konto Zamawiającego, albo utworzenie Konta Zamawiającego podanie swoich danych osobowych, o ile Zamawiający jeszcze takiego konta w Sklepie internetowym nie  ma, wybór dokumentu sprzedaży, oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, a następnie kliknięcie przycisku „Do kasy”;
  4. po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  1. Po złożeniu przez Zamawiającego  Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazanego w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Przyjęcie Zamówienia do realizacji jest dodatkowo potwierdzane telefonicznie lub mailowo przez Sprzedającego. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
  2. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.
  3. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepi internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 
ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
  1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:                
    a. gotówka „za pobraniem” - zapłata w tej formie może nastąpić jedynie przy osobistym odbiorze Zamówienia z Miejsca odbioru,           
    b. przedpłata na konto Sprzedawcy tradycyjnym przelewem bankowym– możliwa jedynie przy Zamówieniu wysyłanym do Zamawiającego.
Formy płatności widoczne są także dla Użytkowników w zakładce DOSTAWA i PŁATNOŚCI na stronie www Sklepu internetowego.
  1. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta PKO BP 79 1020 1055 0000 9502 0043 3441. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.
  2. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, Zamówienia nie opłacone w terminie 4 dni roboczych od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji, są anulowane. Zamówienia nie odebrane z Miejsca odbioru są anulowane w terminie 7 dni od upływu uzgodnionego terminu ich odbioru.
  3. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub z momentem ustalenia terminu odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru dokonania - w przypadku wyboru takiej formy dostawy Zamówienia.
  4. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx lub  za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.
  5. Koszty dostawy Towarów są zależne od formy płatności oraz wielkości Zamówienia, widoczne są dla Użytkowników w zakładce DOSTAWA i PŁATNOŚCI na stronie www Sklepu internetowego i są następujące:
Poczta Polska przelew (przedpłata):
 
LIST POLECONY
waga ekonomiczny priorytetowy
do 350g 7.50 zł 9.00 zł
> 350g do 1kg 8.50 zł 10.80 zł
> 1kg do 2kg 11.00 zł 14.60 zł
PACZKA POCZTOWA
waga ekonomiczna priorytetowa
do 1kg 11.00 zł 13.00 zł
> 1kg do 2kg 12.50 zł 14.50 zł
> 2kg do 5kg 14.50 zł 16.50 zł
> 5kg do 10kg 19.50 zł 22.00 zł
 
Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy FedEx
 
Waga paczki Koszt dostawy brutto
do 30 kg 17.50,-
 
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 6. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z  zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Koszty dostawy podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia.  Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.
ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
  2. Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w terminie do 2 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, maksymalnie w ciągu 30 dni, liczonych po zaksięgowaniu  należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po ustaleniu terminu odbioru z Miejsca odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. poniżej. 
  3. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania  zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego i jego dostawców, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie
w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego)
lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.
  1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.       
  2. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.      
  3. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług.  W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
  4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile podczas składania Zamówienia Zamawiający zażyczył sobie wystawienie faktury i podał niezbędne w tym celu dane. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
  5. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.
 
ROZDZIAŁ VII -  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:        
  1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Schowek Zdrowia WITEX P.H.U. Witold Ziółkowski ul. Al.Krakowska 274, 02-210 Warszawa, email: info@schowekzdrowia.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną).  Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Schowek Zdrowia WITEX P.H.U.  Witold Ziółkowski; Al.Krakowska 274, 02-210 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
  7. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
  8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
    1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
    2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
    3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    7.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
    8.  w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    9.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
    12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:
  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.
  2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: reklamacje@schowekzdrowia.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Schowek Zdrowia  WITEX P.H.U. Witold Ziółkowski, ul. Al.Krakowska 274, 02-210 Warszawa,
  3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).
  4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
  5. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej  o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:
  1. Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.,  Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
  2. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.
ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.
  2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
  3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.
  4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.            
     
 
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 roku
 
 

 
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
 
 
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT
 
 
Schowek Zdrowia
WITEX P.H.U. Witold Ziółkowski
ul. AL. Krakowska 274, 02-210 Warszawa
z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.schowekzdrowia.pl/shop”
 
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 
 
Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję
od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Umowa sprzedaży została zawarta z Schowek Zdrowia Witold Ziółkowski WITEX P.H.U. w dniu ……………….. roku/odbiór przeze mnie Towarów nastąpił
w dniu ………………..……………. roku.
 

  
………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)
 
 
 
 
 
 
] NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
 
 
 
 
 
Powrót
Kontakt
GSM
600 040 434
Godziny działania sklepu
poniedziałek - piątek 10:00-18:00 sobota 10:00-15:00
Logowanie
Promocje

Zobacz wszystkie
Bestsellery
Rurki kukurydziane nadziewane kremem o smaku kokosowym. Produkt bezglutenowy. 18G ALASKA
1,50 zł
0,90 zł
Bon Matin- słodkie  bułeczki bezg 200g(4X50g) Schar
9,90 zł
9,80 zł
Chleb bochenek świeży jasny bezglutenowy 240g Bezgluten NA ZAMÓWIENIE
6,90 zł
Parówki z piersi  kurczaka bezglutenowe ZNAKOMITE  215g KONSPOL
4,80 zł
Rurki kukurydziane bezglutenowe nadziewane kremem kakaowym 18g ALASKA
1,00 zł
0,90 zł
Reklama
stowarzyszenie celiakii
menu bez glutenu
mojealergie
abczdrowie
ekologiczna żywność
Katalog sklepĂłw
Sklep SchowekZdrowia.pl - opinie klientów
Dostawa
22 marzec 2018
6148882 wywołań od 07 czerwiec 2011
Copyright © 2013 oscGold